New arrival! ผลงานสุดตระกาลตาจาก ArtiqFox ในชื่อ Spark-ling the fire wispling resin art toy LE40 Gold Flake

Spark-ling the fire wispling resin art toy LE40 Gold Flake

เปิดตัวใหม่กับผลงานสุดตระกาลตาจากผู้สร้างมากฝีมืออย่าง ArtiqFox ที่งานนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ที่ดึงความรู้สึกเบื้อลึกของตนเองออกมาสร้าง การีนตีฝีมือในการออกแบบ Designer Toy จากผลงานก่อนหน้า เช่น Spark-ling the fire wispling resin art toy ‘scorched’ Open Edition, Spark-ling the fire wispling resin art toy (the OG colorway) WILL RETURN, Ash-ling the baby fire wispling resin art toy ‘Holo Galaxy’ Colorway COMING SOON เป็นต้น ซึ่งผลงานของ ArtiqFox นั้นก็ทราบกันดีว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ โดยจะใช้รูปลักาณ์ของตัวละครเป็นรูปไฟที่มีชีวิต ซึ่งเวอร์ชั่น Spark-ling the fire wispling resin art […]